FTRC Home > Index of Fluorinated Pharmaceuticals >Arthritis (rheumatoid)>Flurbiprofen

Flurbiprofen

Common Names:

 1. Adfeed
 2. Ansaid
 3. Antadys
 4. Apo-Flurbiprofen
 5. Cebutid
 6. FLP
 7. Flurbiprofen Axetil
 8. Flurbiprofen Sodium
 9. Flurbiprofene
 10. Flurbiprofeno 
 11. Flurbiprofenum 
 12. Flurofen
 13. Froben
 14. Froben Sr
 15. Novo-Flurprofen
 16. Nu-Flurbiprofen
 17. Ocufen
 18. Stayban
 19. Zepolas