FTRC Home > Index of Fluorinated Pharmaceuticals > Anesthetics >Flumazenil

Flumazenil

Common Names:

  1. Anexate
  2. Flumazenil
  3. Flumazenilo
  4. Flumazenilum
  5. Flumazepil
  6. Lanexat
  7. Mazicon
  8. Romazicon